Центар за подршку студентима са инвалидитетом је основан 2006. године од стране удружења грађана Инфопарт. Од 2007. године Центар је саставни дио Универзитета у Бањој Луци, те дјелује у оквиру Канцеларије проректора за наставу и студентска питања, ОЈ Ректорат.

На иницијативу Универзитета у Бањој Луци, а у  сарадњи са невладиним организацијама и институцијама које имају програм рада за подршку лицима са инвалидитетом, уклоњене су бројне архитектонске баријере на појединим чланицама Универзитета. Већина чланица Универзитета у Бањој Луци је у потпуности или дјелимично архитектонски приступачна студентима са инвалидитетом.

Кроз бројне сарадње за потребе Центра је обезбјеђен значајан број асистивних технологија чија је намјена да се студентима прилагоде наставни процеси, те обезбиједи прилагођена литература.

Центар је био организатор неколико округлих столова и радионица које су допринијеле јачању капацитета, као и већој укључености студената са инвалидитетом у креирање академског окружења које би пружило адекватну подршку и унаприједило квалитет студирања.

Центар за подршку студентима са инвалидитетом орјентисан је да и убудуће настави са започетим активностима које се темеље на унапријеђењу положаја студената са инвалидитетом. У плану је развој и имплементација пројеката уклањања архитектонских баријера  (лифтови, рампе, тактилне стазе и звучна сигнализација), као и набавка асистивних технологија и опреме која недостаје за неометано провођење наставног процеса.

Кроз Erasmus + програм мобилности студената, реализоване су размјене за студенте са инвалидитетом, а улога Центра је да пружи подршку и омогући потенцијалним кандитатима да партиципирају у овим активностима и убудуће.

Значајнe резултате Центар je постигао имплементациом TEMPUS пројекта „Једнаке могућности за студенте с посебним потребама у високом образовању“ (EQOPP – Equal Opportunities for students with special needs in higher education) који је реализован у периоду  од 2012. до 2014. године, те ERASMUS+пројекта „Транзиција студената са инвалидитетом од високог образовања до тржишта рада у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори (School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro, akronim: Trans2Work) који је реализован у периоду од 2015. До 2018. године. Пројекти су покренути са циљем побољшања једнаког приступа, укључивања и подршке будућим студентима са инвалидитетом на високошколским установама у Босни и Херцеговини и окружењу. У оквиру ових пројеката Центар је издао и неколико публикација.

Универзитет у Бањој Луци потписао је Споразум о разумијевању и заједничком раду на унапређењу услова студирања студената с инвалидитетом с Универзитетом у Источном Сарајеву, Универзитетом у Сарајеву, Свеучилиштем у Мостару, Универзитетом у Београду и Универзитетом у Новом Саду. Овај споразум је настао као плод организовања у неформалну мрежу уреда/центара са горе наведених универзитета/свеучилишта.

 

 

Споразумне стране изразиле су спремност да заједничким дјеловањем доприносе унапређењу услова студирања студената с инвалидитетом с циљем повећања броја високообразованих особа с инвалидитетом.
Сарадња ће се одвијати кроз активности као што су развијање регионалне мреже за подршку студентима с инвалидитетом, размјену искустава и примјера добре праксе, осмишљавање и остваривање заједничких пројектних активности, осигуравање услова за размјену студената, институционализацију система подршке и друге активности од заједничкога интереса.

Резултат овог споразума су стручни и научни скупови који се одржавају једном годишње на неком од универзитета, потписника споразума.