Центар за помоћ студентима са посебним потребама је основан 2006. године од стране удружења грађана Инфопарт. Од 2007. године Центар је саставни дио Универзитета у Бањој Луци, те дјелује у оквиру Канцеларије проректора за наставу и студентска питања, ОЈ Ректорат.

На иницијативу Универзитета у Бањој Луци, а у  сарадњи са невладиним организацијама и институцијама које имају програм рада за подршку лицима са инвалидитетом, уклоњене су бројне архитектонске баријере на појединим факултетима. Већина факултета Универзитета у Бањој Луци је у потпуности или дјелимично архитектонски приступачна студентима са инвалидитетом.

Кроз бројне сарадње за потребе Центра је обезбијеђен значајан број асистивних технологија чија је намјена да се студентима прилагоде наставни процеси, те обезбиједи прилагођена литература.

Центар је био организатор неколико округлих столова и радионица које су допринијеле јачању капацитета, као и већој укључености студената са инвалидитетом у креирање академског окружења које би пружило адекватну подршку и унаприједило квалитет студирања.

Центар за помоћ студентима са посебним потребама оријентисан је да и убудуће настави са започетим активностима које се темеље на унапријеђењу положаја студената са инвалидитетом. У плану је развој и имплементација пројеката уклањања архитектонских баријера  (лифтови, рампе, тактилне стазе и звучна сигнализација), као и набавка асистивних технологија и опреме која недостаје за неометано провођење наставног процеса.

Кроз планиране активности у сарадњи са академском заједницом, Центар ће остварити сарадњу са средњим школама које реализују инклузивно образовање, а у циљу пружања информација средњошколацима о подршци и могућностима студирања младих са инваидитетом на Универзитету у Бањој Луци.

Кроз Erasmus + програм мобилности студената, реализоване су размјене за студенте са инвалидитетом, а улога Центра је да пружи подршку и омогући потенцијалним кандитатима да партиципирају у овим активностима и убудуће.

 

Значајнe резултате Центар je постигао имплементациом TEMPUS пројекта „Једнаке могућности за студенте с посебним потребама у високом образовању“ (EQOPP – Equal Opportunities for students with special needs in higher education) који је реализован у периоду  од 2012. до 2014. године, те ERASMUS+пројекта „Транзиција студената са инвалидитетом од високог образовања до тржишта рада у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори (School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro, akronim: Trans2Work) који је реализован у периоду од 2015. До 2018. године. Пројекти су покренути са циљем побољшања једнаког приступа, укључивања и подршке будућим студентима са инвалидитетом на високошколским установама у Босни и Херцеговини и окружењу. У оквиру ових пројеката Центар је издао и неколико публикација.