РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Трг Републике Српске 1, телефон: 051/338-434, факс: 051/338-857, e-mail: mp@mp.vladars.net

Број: 07.051/67-48/17

Датум: 14.11.2017. године

На основу члана 16. став 6. Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике

Српске“, број: 34/08), члана 4. а у вези са чланом 6. став 1. тачка д) Правилника о додјели

студентских стипендија (“Службени гласник Републике Српске“, број: 101/10, 99/12, 90/13 и

73/15), Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу 15 стипендија студентима високошколских установа

(категорија: студенти са инвалидитетом првог, другог и трећег циклуса студија

који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица)

 

I

Расписује се Јавни конкурс за додјелу стипендија за 2018. годину, за категорију студената са

инвалидитетом првог, другог и трећег циклуса студија који остварују право на додатак за

помоћ и његу другог лица, редовним студентима високошколских установа у Републици

Српској које се финансирају из буџета Републике Српске и редовним студентима првог

циклуса студија на високошколским установама у Федерацији БиХ на студијском програму

са Листe студијских програма за 2018. годину у складу са чланом 7. став 1. тачка б)

Правилника о додјели студентских стипендија.

II

Општи услови за додјелу стипендија

За додјелу стипендија из тачке I овог конкурса могу конкурисати редовни студенти

високошколских установа који имају пребивалиште на територији Републике Српске и који

испуњавају сљедеће опште услове:

1) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2) да су студенти првог, другог и трећег циклуса студија на високошколским установама

на територији Републике, односно са Листе студијских програма за 2018. годину у

складу са чланом 7. став 1. тачка б) Правилника о додјели студентских стипендија,

редовни студенти првог циклуса студија на студијском програму ветеринарство, на

високошколским установама у Федерацији БиХ, Посебни услов за додјелу стипендија

Поред општих услова наведених у тачки II овог Конкурса студенти који конкуришу за додјелу стипендија морају испуњавати сљедећи посебан услов:

– да су први пут уписали годину студија за коју конкуришу за додјелу стипендије.

III

Посебни услов за додјелу стипендија

Поред општих услова наведених у тачки II овог Конкурса студенти који конкуришу за додјелу стипендија морају испуњавати сљедећи посебан услов:

– да су први пут уписали годину студија за коју конкуришу за додјелу стипендије

IV

Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за додјелу стипендије су:

1) успјех у претходним студијским годинама и

2) уписана година студија, осим на другом и трећем циклусу студија.

V

Право на додјелу стипендије имају и апсолвенти, којима се стипендија исплаћује до дана дипломирања, а најдуже на период од једне академске године.

Уколико апсолвент у наведеном периоду дипломира, дужан је обавијестити Министарство о престанку основа за исплату стипендије писмено у року од 15 дана од дана дипломирања.

VI

Образац пријаве (прилог број 5) као и образац изјаве за апсолвенте (прилог број 7) биће доступни на Порталу Владе Републике Српске, на страници Министарства просвјете и културе: www.vladars.net и на протоколу Министарства просвјете и културе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука, Административни центар Владе Републике Српске, ламела А, приземље.

VII

Уз уредно попуњен образац пријаве (прилог број 5) и образац изјаве за апсолвенте (прилог број 7) из тачке VI овог конкурса, подносиоци пријаве су обавезни доставити сљeдећу документацију у оригиналу или овјереној фотокопији:

1) увјерење о држављанству,

2) увјерење о пребивалишту,

3) oвјерену копију прве странице индекса,

4) потврду о статусу редовног студента,

5) увјерење о положеним испитима из претходних година студија са просјечном оцјеном студирања за студенте првог циклуса студија,

6) увјерење о положеним испитима у укупном претходном високом образовању са просјечном оцјеном за студенте другог и трећег циклуса студија

7) потврду да студент није обнављао уписану годину студија,

8) потврду да је студент положио све испите из претходне године студија (само за студенте I циклуса студија који испуњавају овај услов),

9) овјерену изјаву за апсолвенте, 10) рјешење надлежног центра за социјални рад о праву на додатак за помоћ и његу другог лица и

11) фото-копију текућег рачуна са рачуном банке код које је рачун отворен.

VIII

Документи из тачке VII подтачке 1), 2) и 10) овог конкурса не смију бити старији од шест мјесеци, а документи из подтачке 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) не смију бити старији од дана објављивања овог конкурса.

IX

Подносиоци пријава морају имати отворен текући рачун на своје име у некој од банака у Републици Српској.

X

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу: „Министарство просвјете и културе Републике Српске, Одјељење за студентски и ученички стандард, Трг Републике Српске 1, Бања Лука, са назнаком “Јавни конкурс за студентске стипендије – студенти с инвалидитетом“.

Неблаговремене пријаве се не разматрају.

XI

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Независне новине“ као и на Порталу Владе Републике Српске, страница Министарства просвјете и културе: www.vladars.net

XII

Јавни конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу “Независне новине“.

XIII

Представници заинтересованих студентских представничких тијела високошколских установа имају право непосредног увида у рад Комисије за додјелу стипендија, која разматра пријаве на Јавни конкурс и утврђује приједлог за додјелу стипендија.

XIV

Ранг-листа кандидата којима ће бити додијељена стипендија за 2018. годину биће објављена на Порталу Владе Републике Српске, страница Министарства просвјете и културе: www.vladars.net

МИНИСТАР

др Дане Малешевић